toggle
لیست

قیمت یک پکیج

همه پکیج ها دارای آزمایش های یکسانی هستند ، اما تفاوت در تعداد تکرارها است.

Combo | ARNL

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: عربی & هلندی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €38.99
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo | AREN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: عربی & انگلیسی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €38.99
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo | FANL

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: هلندی & فارسی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €38.99
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo | FAEN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: انگلیسی & فارسی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €38.99
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo | NLEN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: انگلیسی & هلندی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €38.99
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo TR&NL

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: هلندی & ترکی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €45.62
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo TR&EN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: انگلیسی & ترکی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €45.62
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo KU&NL

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: هلندی & کردی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €45.65
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo KU&EN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: انگلیسی & کردی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €45.65
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Combo KU&AR

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 44 امتحان به
 • زبان: عربی & کردی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 264 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €45.65
  €32.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

الباقة الأساسية

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: عربی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 132 تلاش
 • اعتبار برای 30 روزهای
 • €18.99
همین الان تمرین را شروع کنید!
برگزیده ترین

الباقة المتقدمة

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: عربی
 • می توانید هر امتحان را 8 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 176 تلاش
 • اعتبار برای 60 روزهای
 • €21.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

الباقة المتكاملة

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: عربی
 • می توانید هر امتحان را 10 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 220 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €25.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Basispakket NL

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: هلندی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 132 تلاش
 • اعتبار برای 30 روزهای
 • €19.99
همین الان تمرین را شروع کنید!
برگزیده ترین

Premium pakket NL

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: هلندی
 • می توانید هر امتحان را 8 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 176 تلاش
 • اعتبار برای 60 روزهای
 • €22.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Deluxe pakket NL

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: هلندی
 • می توانید هر امتحان را 10 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 220 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €26.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Basic package EN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: انگلیسی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 132 تلاش
 • اعتبار برای 30 روزهای
 • €19.99
همین الان تمرین را شروع کنید!
برگزیده ترین

Premium package EN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: انگلیسی
 • می توانید هر امتحان را 8 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 176 تلاش
 • اعتبار برای 60 روزهای
 • €22.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Delux package EN

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: انگلیسی
 • می توانید هر امتحان را 10 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 220 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €26.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Basispakket FA

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: فارسی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 132 تلاش
 • اعتبار برای 30 روزهای
 • €19.99
همین الان تمرین را شروع کنید!
برگزیده ترین

Premium pakket FA

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: فارسی
 • می توانید هر امتحان را 8 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 176 تلاش
 • اعتبار برای 60 روزهای
 • €22.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

Deluxe pakket FA

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: فارسی
 • می توانید هر امتحان را 10 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 220 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €26.99
همین الان تمرین را شروع کنید!

TI1 Pakket 20E

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 19 امتحان به
 • زبان: تیگرینیا
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 114 تلاش
 • اعتبار برای 30 روزهای
 • €25.63
همین الان تمرین را شروع کنید!
برگزیده ترین

TI2 Pakket 20E

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 19 امتحان به
 • زبان: تیگرینیا
 • می توانید هر امتحان را 8 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 152 تلاش
 • اعتبار برای 60 روزهای
 • €29.69
همین الان تمرین را شروع کنید!

TI3 Pakket 20E

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 19 امتحان به
 • زبان: تیگرینیا
 • می توانید هر امتحان را 10 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 190 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €35.10
همین الان تمرین را شروع کنید!

Basispakket KU

 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: کردی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 132 تلاش
 • اعتبار برای 30 روزهای
 • €25.65
همین الان تمرین را شروع کنید!

Deluxe pakket KU

 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: کردی
 • می توانید هر امتحان را 10 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 220 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €27.25
همین الان تمرین را شروع کنید!

Premium pakket KU

 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: کردی
 • می توانید هر امتحان را 8 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 176 تلاش
 • اعتبار برای 60 روزهای
 • €29.70
همین الان تمرین را شروع کنید!

Temel paket TR1

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: ترکی
 • می توانید هر امتحان را 6 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 132 تلاش
 • اعتبار برای 30 روزهای
 • €25.63
همین الان تمرین را شروع کنید!

Gelişmiş paket TR2

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: ترکی
 • می توانید هر امتحان را 8 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 176 تلاش
 • اعتبار برای 60 روزهای
 • €29.69
همین الان تمرین را شروع کنید!

eksiksiz paket TR3

 • بیش از 1450 سوال
 • دسترسی به 22 امتحان به
 • زبان: ترکی
 • می توانید هر امتحان را 10 بار تکرار نمایید
 • در مجموع 220 تلاش
 • اعتبار برای 90 روزهای
 • €35.10
همین الان تمرین را شروع کنید!

خدمات ما

shop shop

فروشگاه الراوي

فروشگاه الراوي

از مغازه دیدن کنید
up